Υπηρεσίες

Αδειών Οδήγησης

Υπηρεσίες

Ανανέωση Διπλώματος


ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Τα ερασιτεχνικά διπλώματα οδήγησης λήγουν στα 65 έτη και έπειτα ανανεώνονται ανά 3 χρόνια έως το 80ο έτος της ηλικίας. Για αναθεώρηση διπλώματος κατόχου άνω των 80 ετών χρειάζεται να περάσει από Δευτεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή (ΔΙΕ). Έπειτα ανανεώνεται το δίπλωμα οδήγησης ανά 2 έτη. Τα διπλώματα οδήγησης ΑΜ, Α1,Α2, Α και Β κατηγορίας που έχουν χορηγηθεί μετά από τις 19/01/2013 ανανεώνονται ανά 15 έτη. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Τα επαγγελματικά διπλώματα οδήγησης ανανεώνονται ανά 5 χρόνια μέχρι τα 65 έτη και έπειτα ανά 3 χρόνια έως το 80ο έτος της ηλικίας. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • 3 Φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • Ταυτότητα
 • Δίπλωμα
 • Οποιοδήποτε αποδεικτικό ΑΦΜ
 • Βιβλιάριο ασθενείας
 • Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση
 • Αίτηση Εκτύπωσης
Για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα μας.
Απώλεια Διπλώματος


Σε περίπτωση που χάθηκε ή κλάπηκε το δίπλωμά σας, η σχολή μας αναλαμβάνει όλη την διαδικασία έκδοσης παραβόλων και την διεκπεραίωση της απώλειας διπλώματος για λογαριασμό σας στην διεύθυνση μεταφορών έως και την παραλαβή και παράδοση του διπλώματος σας. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • 1 Φωτογραφία τύπου διαβατηρίου
 • Ταυτότητα
 • Οποιοδήποτε αποδεικτικό ΑΦΜ
 • Δήλωση της αστυνομίας αν πρόκειται για κλοπή
 • Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση
 • Αίτηση Εκτύπωσης
Για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα μας.
Αλλαγή Διπλώματος Σε Νέου Τύπου


Τι πρέπει να γνωρίζετε

 • Αν η ισχύς του προς αντικατάσταση διπλώματος οδήγησης έχει λήξει πριν την έκδοση του νέου εντύπου προηγείται η διαδικασία της ανανέωσης.
 • Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος κατέχει και άλλο δίπλωμα οδήγησης, ελληνικό ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν), αυτό κατατίθεται υποχρεωτικά, προκειμένου να του χορηγηθεί άλλο, στο οποίο θα ενσωματωθούν όλες οι κατηγορίες και υποκατηγορίες που δικαιούται.
 • Η νέα άδεια οδήγησης είναι ένα έντυπο σε μορφή πλαστικής κάρτας με πολλές δικλείδες ασφαλείας το οποίο το καθιστά έντυπο ασφαλείας και δεν μπορεί να πλαστογραφηθεί.
 • Φέρει μοναδικό αύξων αριθμό στην πίσω όψη με τον οποίο αναζητείται από τις διωκτικές αρχές σε περίπτωση κλοπής
 • Όπως και με το Ροζ τρίπτυχο δίπλωμα οδήγησης έτσι και με το νέο μπορείτε να οδηγήσετε σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι και το 2033. Σας συμβουλεύουμε όμως να αλλάξετε το παλιό σας δίπλωμα με νέου τύπου ειδικά αν θέλετε να ταξιδέψετε στο εξωτερικό και να ενοικιάσετε αυτοκίνητο διότι αναγράφονται τα στοιχεία του κατόχου και με λατινικούς χαρακτήρες.
 • Το νέο δίπλωμα ισχύει για χρονική διάρκεια 15 ετών για τις κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β. Μετά τα 15 χρόνια θα πρέπει να γίνεται συνεχής ανανέωση, κάθε 15 χρόνια, μέχρις ότου ο οδηγός συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του. Για τις υπόλοιπες κατηγορίες C, CΕ, D, DΕ το νέο δίπλωμα οδήγησης ισχύει για 5 χρόνια. Ομοίως ο οδηγός θα πρέπει να ανανεώνει κάθε 5 χρόνια το δίπλωμα του έως ότου κλείσει τα 65 χρόνια. Από την συμπλήρωση της ηλικίας των 65 ετών και μετά, για όλες τις κατηγορίες διπλωμάτων, η ισχύς τους δεν επιτρέπεται να υπερβεί τα 3 χρόνια από την ημέρα της επιτυχούς εξέτασης προσόντων και συμπεριφοράς για την χορήγηση οποιασδήποτε κατηγορίας ή από την ημέρα της ανανέωσης της κατηγορίας, ανάλογα την περίπτωση.
 • Αν το παλιό δίπλωμα είναι φθαρμένο ή έχουν αλλαχτεί κάποια στοιχεία τότε ακολουθείται η διαδικασία της έκδοσης αντιγράφου διπλώματος οδήγησης
 • Αν υπάρχει και άλλο δίπλωμα σε ισχύ τότε κατατίθεται και αυτό ώστε να βγει ένα ενιαίο.
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
 • 1 Φωτογραφία τύπου διαβατηρίου
 • Ταυτότητα
 • Οποιοδήποτε αποδεικτικό ΑΦΜ
 • Δίπλωμα Οδήγησης
 • Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση
 • Αίτηση Εκτύπωσης
Για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα μας.
Ειδική Άδεια Ταξί


Η σχολή μας αναλαμβάνει όλη την διαδικασία έκδοσης παραβόλων και την διεκπεραίωση της έκδοσης ειδικής αδείας ταξί για λογαριασμό σας στην διεύθυνση μεταφορών έως και την παραλαβή και παράδοση της ειδικής αδείας ταξί. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει:

 • Να είναι τουλάχιστον 21 ετών
 • Να μην υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., του δημοσίου τομέα του Ν.1256/1982(Α΄65) όπως ισχύει κάθε φορά
 • Να μην έχει συνταξιοδοτηθεί ως άμεσα ασφαλισμένος από οποιοδήποτε ταμείο ή το Δημόσιο (εξαιρούνται της απαγόρευσης οι συνταξιούχοι που δεν έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος εφόσον συγγενής α΄ βαθμού ή σύζυγος έχει πλήρη κυριότητα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο με έδρα δημοτικό διαμέρισμα ή διοικητική μονάδα με πληθυσμό 1.000 κατοίκους κατά την τελευταία γενική απογραφή. Για την περίπτωση αυτή προσκομίζεται η άδεια κυκλοφορίας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης)
 • Να μην έχει εξαρτημένη σχέση εργασίας με φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου
 • Να μην έχει τιμωρηθεί από Πειθαρχικό Συμβούλιο για οδήγηση ή χρησιμοποίηση παράνομου Ταξί
 • Να κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης τουλάχιστον Β΄ κατηγορία για οδήγηση Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή Β΄ κατηγορία η οποία χαρακτηριζόταν στο παρελθόν ως επαγγελματική
 • Να μην έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για ένα από τα αδικήματα του άρθρου 17 του Ν.3109/2003 με την επιφύλαξη του άρθρου 14 παρ. 2δ. του Π.Δ.243/1987 και Π.Δ.244/1987. Το κώλυμα παύει να υπάρχει αν η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε ανεστάλη ή αν ο καταδικασθείς απολύθηκε υπό όρων ή αν παρήλθε δεκαετία από την έκτιση της επιβληθείσας ποινής ή αν χαρίστηκε η ποινή ή ήρθησαν οι κάθε είδους νόμιμες συνέπειες ποινής που έχει επιβληθεί και εκτιθεί
 • Να επιτύχει στην ειδική γραπτή εξέταση σε θέματα κανονισμού ΕΔΧ αυτοκινήτων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΔΙΠΛΩΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β
 • 4 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • Οποιοδήποτε αποδεικτικό Α.Φ.Μ.
 • Ταυτότητα
 • Φωτοτυπία διπλώματος
 • Βιβλιάριο υγείας
 • Τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (επικυρωμένο αντίγραφο)
Συγκεκριμένα:
 • Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου για όσους έχουν γεννηθεί έως την 2 – 4 – 1969 (Έλληνες υπήκοοι)
 • Απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου για όσους έχουν γεννηθεί μετά την 3 – 4 – 1969 (Έλληνες υπήκοοι)
 • Κάτοχος Β’ Ερασιτεχνικής άδειας οδήγησης 24 μήνες τουλάχιστον.
 • Για αλλοδαπούς: Φωτοτυπία Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Α2
ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΔΙΠΛΩΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C,D
 • 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • Α.Φ.Μ.
 • Ταυτότητα
 • Φωτοτυπία διπλώματος
 • Φωτοτυπία απολυτηρίου Δημοτικού για γεννημένους έως 31/03/1969 και στη συνέχεια Γυμνασίου ή Λυκείου
 • Για αλλοδαπούς: Φωτοτυπία Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Α2
Για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα μας.
Ανανέωση Άδειας Ταξί


Η σχολή μας αναλαμβάνει όλη την διαδικασία έκδοσης παραβόλων και την διεκπεραίωση της ανανέωσης ειδικής αδείας ταξί για λογαριασμό σας στην διεύθυνση μεταφορών έως και την παραλαβή και παράδοση της ειδικής αδείας ταξί.
Τι πρέπει να γνωρίζετε

 1. Αν περάσουν περισσότεροι από 6 μήνες από την ημερομηνία λήξης της ειδικής άδειας ταξί επιβάλλεται πρόστιμο 250 €.
 2. Μετά την συμπλήρωση των πέντε ετών από την ημερομηνία λήξης της ειδικής άδειας ταξί, αφαιρείται η ειδική άδεια και για την επανάκτηση της χρειάζονται εκ νέου εξετάσεις.
Διάρκεια ισχύος της ειδικής άδειας ταξί Η ειδική άδεια ταξί χρειάζεται ανανέωση κάθε 5 χρόνια μέχρι το 65ο έτος ηλικίας. Στα 65 έτη ανανεώνεται τελευταία φορά μέχρι τα 67. Απαιτούμενα δικαιολογητικά
 • 3 Φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • Ειδική Άδεια Ταξί
 • Ταυτότητα
 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Οποιοδήποτε αποδεικτικό Α.Φ.Μ
 • Βιβλιάριο Ασθενείας
Για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα μας.
Επαναληπτικά Μαθήματα


Τα επαναληπτικά μαθήματα οδήγησης αναφέρονται σε κατόχους διπλωμάτων οδήγησης όλων των κατηγοριών (Α , Β , C , D , CE). Τα επαναληπτικά μαθήματα οδήγησης γίνονται εντός και εκτός της πόλης της Θεσσαλονίκης, ανάλογα με τις ανάγκες του οδηγού. Μπορείτε με την διαδικασία αυτή να ανανεώσετε τις γνώσεις σας τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Επίσης, με τα επαναληπτικά μαθήματα στοχεύουμε σε συγκεκριμένα σημεία που σας απασχολούν όπως :

 • Διαδικασίες που θέλετε να τελειοποιήσετε όπως παρκάρισμα ή συγκεκριμένες διαδρομές εντός και εκτός πόλεως.
 • Ανανέωση γνώσεων λόγω μεγάλου χρονικού διαστήματος που δεν οδηγήσατε.
 • Επανάληψη γνώσεων σε επαγγελματικά οχήματα λόγω εργασίας ή προκηρύξεων. Επανάληψη θεωρητικής εκπαίδευσης και ενημέρωση για όλες τις νέες διατάξεις και νομοθεσίες που αφορούν όλες τις κατηγορίες διπλωμάτων. Στόχος είναι τα τελευταία μαθήματα να γίνουν με το ιδιωτικό σας όχημα.
Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου


ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ

 • Έκδοση του παραβόλου για τον ψηφιακό ταχογράφο
 • Ψηφιοποίηση των φωτογραφιών σας σύμφωνα με τα πρότυπα της διεύθυνσης συγκοινωνιών
 • Κατάθεση του φακέλου και την παραλαβή του ψηφιακού ταχογράφου αφού ολοκληρωθεί η έκδοση του
 • Εξασφαλίζουμε την άμεση διεκπεραίωση
Τί είναι όμως ο ψηφιακός ταχογράφος;
Από το 2006 και μετά όλα τα νέα φορτηγά και λεωφορεία που κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή ένωση είναι υποχρεωτικά εξοπλισμένα με ψηφιακό ταχογράφο. Η κάρτα οδηγού του ψηφιακού ταχογράφου, ή έξυπνη κάρτα, είναι απαραίτητη ώστε να μπορεί ο οδηγός να χειριστεί το όχημα. Ο ψηφιακός ταχογράφος αποτελείται από τη μονάδα οχήματος και τον μετρητή ταχύτητας. Αποκτείστε εύκολα, γρήγορα και σωστά την κάρτα ψηφιακού ταχογράφου. Είναι απαραίτητη για να ασκήσετε το επάγγελμα του οδηγού Πως λειτουργεί ο ψηφιακός ταχογράφος; Με την είσοδο στο όχημα, ο οδηγός εισάγει την έξυπνη κάρτα ψηφιακού ταχογράφου στην μονάδα οχήματος. Ο ψηφιακός ταχογράφος καταγράφει και αποθηκεύει στοιχεία για τον οδηγό και το όχημα τόσο στην κάρτα μνήμης του όσο και στην κάρτα οδηγού. Ο οδηγός καλείται να επιλέξει ανάμεσα στις 4 εργασίες του ψηφιακού ταχογράφου που είναι:
 • Οδήγηση (μπαίνει αυτόματα)
 • Ανάπαυση
 • Διαθεσιμότητα
 • Άλλες Εργασίες
Κατά τη διάρκεια αυτών ο οδηγός δεν αφαιρεί την κάρτα ψηφιακού ταχογράφου κάτι που γίνεται μόνο με το τέλος του δρομολογίου. Ο ψηφιακός ταχογράφος είναι εφοδιασμένος με εκτυπωτή. Οι εκτυπώσεις του πρέπει να φυλάσσονται και να επιδεικνύονται σε κάθε έλεγχο από τα αρμόδια αστυνομικά όργανα. Παρόλα αυτά αν η εκτύπωση από τον ψηφιακό ταχογράφο δεν είναι εφικτή, οι πληροφορίες παραμένουν στην μνήμη και μπορούν να ανακτηθούν. Πως γίνεται η έκδοση της κάρτας ψηφιακού ταχογράφου; Η κάρτα εκδίδεται από την διεύθυνση συγκοινωνιών της περιφέρειας. Απαιτείται μια φωτογραφία διαβατηρίου και εξουσιοδότηση. Η σχολή οδηγών Φίλιππος αναλαμβάνει την κατάθεση της φωτογραφίας και της υπογραφής σε ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με τις πολύ αυστηρές προδιαγραφές που έχει θέσει το υπουργείο συγκοινωνιών και η Ευρωπαϊκή Ένωση. ΤΥΠΟΙ ΚΑΡΤΩΝ
 • ΚΑΡΤΑ ΟΔΗΓΟΥ: Με την κάρτα οδηγού ταυτοποιείται ο οδηγός και επιτρέπεται η αποθήκευση δεδομένων δραστηριότητας του οδηγού. Η κάρτα οδηγού είναι υποχρεωτική κα η μοναδικότητά της ισχύει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Η κάρτα οδηγού είναι εξατομικευμένη (φέρει την ψηφιοποιημένη φωτογραφία και υπογραφή του κατόχου της) και η ισχύ της είναι για πέντε (5) έτη.
 • ΚΑΡΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: Η κάρτα ψηφιακού ταχογράφου επιχείρησης εκδίδεται για επιχειρήσεις που διαθέτουν οχήματα με ψηφιακό ταχογράφο. Με την κάρτα επιχείρησης καθίσταται δυνατή η απεικόνιση, η τηλεφόρτωση και η εκτύπωση δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή ελέγχου, η πρόσβαση στην οποία ασφαλίζεται από την επιχείρηση.Η κάρτα επιχείρησης είναι υποχρεωτική, αλλά όχι προσωποποιημένη. Η επιχείρηση μπορεί να αιτηθεί την έκδοση μίας ή περισσοτέρων καρτών. Η ισχύ της είναι για πέντε (5) έτη.
 • ΚΑΡΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ-ΤΕΧΝΙΤΗ: Η κάρτα ψηφιακού ταχογράφου συνεργείου-τεχνίτη εκδίδεται για κατασκευαστή συσκευών ελέγχου, κατασκευαστή οχημάτων ή ένα συνεργείο – τεχνίτη, εγκεκριμένων από την αρμόδια αρχή έγκρισης συνεργείων και τεχνιτών ΨΤ. Με την κάρτα συνεργείου ταυτοποιείται ο κάτοχος της κάρτας και καθίσταται δυνατός ο έλεγχος (δοκιμή), η βαθμονόμηση ή / και η τηλεφόρτωση των δεδομένων της συσκευής ελέγχου. Η κάρτα συνεργείου – τεχνίτη εκδίδεται στο συνεργείο για αποκλειστική χρήση από το συνεργείο – τεχνίτη του οποίου και φέρει τα στοιχεία. Για μεγαλύτερη ασφάλεια συνοδεύεται από έναν κωδικό PIN. Η κάρτα συνεργείου είναι υποχρεωτική, είναι εξατομικευμένη (φέρει την ψηφιοποιημένη φωτογραφία και υπογραφή του κατόχου της) και η ισχύ της είναι για ένα (1) έτος.
 • ΚΑΡΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ: Η κάρτα ψηφιακού ταχογράφου που εκδίδεται από την Αρχή Έκδοσης Καρτών στις αρμόδιες εθνικές αρχές ελέγχου. Η κάρτα ελέγχου αναφέρει στοιχεία του ελεγκτικού φορέα, ενώ επιτρέπει την πρόσβαση σε στοιχεία αποθηκευμένα στη μνήμη δεδομένων της συσκευής ψηφιακού ταχογράφου ή στις κάρτες.
Ανανέωση κάρτας Η κάρτα ψηφιακού ταχογράφου έχει διάρκεια ισχύος 5 έτη. Μετά από αυτή την περίοδο πρέπει να γίνει ανανέωση της κάρτας οδηγού. Κατά την κατάθεση της αίτησης ανανέωσης, ο αιτών υποχρεούται να επιδείξει την ισχύουσα κάρτα ψηφιακού ταχογράφου και να συμπληρώσει τον Αριθμό της υφιστάμενης κάρτας στο έντυπο της αίτησης. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
 1. Ψηφιοποιημένη Φωτογραφία και υπογραφή Η προσκομιζόμενη φωτογραφία και υπογραφή πρέπει να είναι σε ψηφιακό μέσο (CD, DVD, USB ή Flash Drive), το οποίο παραμένει στην κατοχή του ενδιαφερομένου (δεν φυλάσσεται στην Υπηρεσία Μ&Ε) και να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
  • ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Αποδεκτές μορφές: .jpg, .png
   Όνομα αρχείου με λατινικούς χαρακτήρες (π.χ. xxxxxF.jpg) όπου xxxxx το επώνυμο του ενδιαφερομένου σε λατινικούς χαρακτήρες και χωρίς ΚΕΝΑ.
   Μέγιστο μέγεθος αρχείου: 5MB
   Ελάχιστο μέγεθος εικόνας σε εικονοστοιχεία(pixels): 1200Χ800 ή άλλο μέγεθος σε αναλογία 6:4 (ύψος επί πλάτος)
  • ΥΠΟΓΡΑΦΗ Αποδεκτές μορφές: .jpg, .png
   Για την δημιουργία της υπογραφής, ο ενδιαφερόμενος υπογράφει σε λευκό χαρτί μέσα σε ένα πλαίσιο με διαστάσεις 35mmΧ90mm και στη συνέχεια η υπογραφή ψηφιοποιείται. Όνομα αρχείου με λατινικούς χαρακτήρες (π.χ. xxxxxY.jpg) όπου xxxxx το επώνυμο του ενδιαφερομένου σε λατινικούς χαρακτήρες και χωρίς ΚΕΝΑ.
   Μέγιστο μέγεθος αρχείου: 5MBΕλάχιστο μέγεθος εικόνας σε εικονοστοιχεία(pixels): 280Χ700 ή άλλο μέγεθος σε αναλογία 2:5 (ύψος επί πλάτος)
 2. Ταυτότητα
 3. Δίπλωμα οδήγησης Εκτός από την πρώτη έκδοση κάρτας, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις πρέπει να προσκομίζεται ή και να κατατίθεται η ισχύουσα κάρτα ΨΤ. Πιο συγκεκριμένα:
  • Ανανέωση: Επιδεικνύεται η ισχύουσα κάρτα κατά την κατάθεση της αίτησης.
  • Αντικατάσταση: Στις περιπτώσεις φθοράς και δυσλειτουργίας παραδίδεται η κάρτα προς απενεργοποίηση με την κατάθεση της αίτησης.
  • Αλλαγή Στοιχείων: Επιδεικνύεται η ισχύουσα κάρτα κατά την κατάθεση της αίτησης και παραδίδεται στη ΝΥΜΕ με την παραλαβή της νέας κάρτας.
  Για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα μας.
Μετατροπή Διπλώματος Οδήγησης από Αλβανικό σε Ελληνικό


Τι πρέπει να γνωρίζετε

 • Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει αποκτήσει την Αλβανική άδεια οδήγησης πριν από την απόκτηση της μόνιμης του κατοικίας στην Ελλάδα. Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν μπορεί να γίνει η μετατροπή του διπλώματος οδήγησης.
 • Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει Αλβανική άδεια σε ισχύ και να μην έχει λήξει.
 • Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα (τουλάχιστον 185 ημέρες ή 85 ημέρες για Ευρωπαίους Πολίτες). Είναι αποδεκτή η υποβολή, με την αίτηση, του ως άνω
 • εγγράφου και πριν τη συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος των 185 ημερών από την έκδοσή του. Στην περίπτωση αυτή, για την εκπλήρωση της απαίτησης περί πιστοποίησης της συνήθους διαμονής του ενδιαφερομένου στην Ελλάδα υποβάλλονται, πέραν του εγγράφου αυτού, τουλάχιστον δύο (2) πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία που να αφορούν το υπόψη κρίσιμο χρονικό διάστημα. Ενδεικτικά, δύναται να υποβάλλονται δύο (2) εκ των εξής: αποδεικτικό φορολόγησης στη χώρα, αποδεικτικό κατοχής ή μίσθωσης οικίας, έγγραφο που πιστοποιεί την κοινωνική ασφάλιση του ενδιαφερομένου, αποδεικτικό λήψης εκπαίδευσης των τέκνων, λογαριασμός ενέργειας ή τηλεφωνίας ή ύδρευσης κ.ο.κ.
 • Αν ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός υπήκοος την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών έχει την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή στην Ελλάδα, καθώς και επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες πριν, τότε αντί του παραπάνω δημοσίου εγγράφου, απαιτείται η κατάθεση της πρωτότυπης βεβαίωσης της σχολής ή του σχολείου, που βεβαιώνει τη σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα.»
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
 • 4 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής τουλάχιστον 185 ημέρες σε ισχύ ή Κάρτα Ευρωπαίου Πολίτη (τουλάχιστον 85 ημέρες σε ισχύ)
 • Μετάφραση Αλβανικής αδείας οδήγησης από δικηγόρο ή από το υπουργείο εξωτερικών.
 • Βεβαίωση γνησιότητας Αλβανικού διπλώματος ( Αναζητάτε υπηρεσιακά)*
 • Φωτοτυπία Αλβανικής άδειας .
 • Α.Φ.Μ.
 • Α.Μ.Κ.Α
 • Βεβαίωση Οφθαλμίατρου και Παθολόγου, καθώς και φωτοαντίγραφα των δύο αποδεικτικών πληρωμής των γιατρών (10 €+10 €)
 • Βεβαίωση ιστορικού άδειας διαμονής από το τμήμα αλλοδαπών.
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης
Για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα μας.